Ogłoszenie

Dear Friends,

It is with a heavy heart that we have decided to retire our beloved Forum Detroit. It has served the Polonia Detroit for over 10 years, and was a source of joy for many. However, after many months of inactivity, the time has come to bid it farewell.

Deepest and warmest thanks to all those who contributed to Forum discussions over the years, either by sharing their thoughts or reading those of others. Your presence and participation served as a building block of this online polish community.

Forum Detroit

#1 01.20.2013 22:42:40

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Jaka będzie nowa umowa podatkowa?

Przedruk z Nowego Dziennika.
Autor: ELŻBIETA BAUMGARTNER

Polonia jest zbulwersowana faktem, że od 2008 r. Ministerstwo Finansów pracuje nad nową umową podatkową ze Stanami Zjednoczonymi bez społecznych konsultacji, a nawet bez wyjawienia tego faktu mediom. Zanim umowa wejdzie w życie, chcemy się upewnić, że nie pozostaną w niej błędy popełnione w starej umowie z roku 1974, za które Polonia płaci od prawie 40 lat.
Zamiast dowiadywać się o zmianach w przepisach nas dotyczących z prasy czy ze źródłowych rządowych materiałów, Polonia musi bazować tylko na informacjach wydobytych od polskiego rządu za pomocą interpelacji poselskich.

LIST OD MINISTRA
Dzięki Zespołowi Emerytalnemu przy Oddziale KPA na Long Island, a przede wszystkim dzięki Teodorowi Lachowskiemu i Henrykowi Lipce, poseł Adam Kwiatkowski zadał Ministerstwu Finansów liczne pytania. W odpowiedzi na jego interpelację poselską numer 12251, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski napisał w liście z grudnia 2012 r.:
(…) Główne zmiany, które planuje się wprowadzić Konwencją, w porównaniu do Umowy z 1974 roku dotyczą w szczególności:
Wprowadzenia klauzuli ograniczającej w określonych przypadkach uprawnienia do czerpania korzyści wynikających z postanowień umownych.
Wysokości podatku u źródła w przypadku dochodów pasywnych (odsetki i należności licencyjne).
Rozszerzenia nowej Konwencji o postanowienia regulujące opodatkowanie wynagrodzenia dyrektorów oraz artystów i sportowców.
Uzupełnienia Konwencji o postanowienia odnoszące się wprost do opodatkowania emerytur i świadczeń podobnych,
Wprowadzenia, w przypadku Polski, jako podstawowej metody eliminacji podwójnego opodatkowania, metody wyłączenia z progresją.
Dostosowania postanowień w zakresie procedury wzajemnego porozumienia się oraz postanowień o równym traktowaniu do aktualnego brzmienia analogicznych przepisów Modelowej Konwencji OECD w sprawie dochodu i majątku.
Rozszerzenia zakresu wymiany informacji w sprawach podatkowych, zgodnie z zaleceniem OECD.
Reasumując pragnę zaznaczyć, że treść nowej Konwencji została uaktualniona w porównaniu wobec Umowy z roku 1974 tak, by jej postanowienia odpowiadały m.in. aktualnym wymogom wynikającym z przystąpienia Polski do OECD. Konwencja jest oparta w znacznej mierze na analogicznych postanowieniach Modelowej konwencji OECD w sprawie dochodu i majątku, z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań stosowanych przez partnera traktatowego.
Z listu ministra Grabowskiego nie wynika, czy umowa usunie podstawowe bolączki Polaków wracających do kraju bez amerykańskiego obywatelstwa powstałe wskutek krzywdzącej umowy podatkowej z 1974 roku: 30-procentowy podatek, którym obłożone są emerytury i renty prywatne; 25,5-procentowy podatek od Social Security oraz niekorzystną po obu stronach metodę unikania podwójnego opodatkowania. Polska jest jednym z niewielu krajów, których obywatele płacą te podatki. Inne kraje, takie jak Kanada, Niemcy, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, nawet Rumunia, załatwiły całkowite zniesienie podatków od Social Security dla swoich obywateli.
Z listu ministra wynika natomiast, że umowa podporządkowana będzie modelowej konwencji OECD. Co to znaczy?

CO TO JEST OECD
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development) – to powstała w 1960 roku organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte państwa. Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 22 listopada 1996. Organizacji tej przyświecają szczytne cele wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli, które realizuje przez opracowywanie standardów i wytycznych w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Przykładem jest modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, którą w skrócie nazywamy podatkową. Państwa członkowskie OECD mają obowiązek do tej konwencji się stosować choć zaznaczyć należy, że konwencja daje dużo pola do manewru.

MODELOWA KONWENCJA PODATKOWA OECD
Modelowa konwencja ustala standardy opracowane przez OECD dotyczące zasad równego traktowania przychodów, unikania podwójnego opodatkowania, zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania oraz wymiany informacji podatkowej. Konwencję stosuje się do osób mieszkających w umawiających się krajach, które mają dochody czy majątek zlokalizowane w tych krajach.
Krótko mówiąc, modelowa konwencja określa podatkowe reguły gry, jakie dwa kraje mogą ustalić dla swoich obywateli i przedsiębiorstw płacących podatki w obrocie międzynarodowym. Umawiające się państwa negocjują umowę podatkową bazując na konwencji modelowej w zależności od swojej specyfiki i potrzeb.
Skróconą wersję modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku w języku polskim zobaczyć można w internecie: http://www.profinfo.pl/img/401/pdf40158895_3.pdf W Goo.gle'u szukaj "Modelowa konwencja EOCD”.

SPOSOBY OPODATKOWANIA
Według modelowej konwencji dochód może należeć do jednej z trzech kategorii, w zależności od zakwalifikowania w państwie źródła dochodu:
dochód, który może być opodatkowany bez żadnych ograniczeń w państwie-źródle dochodu; przykładem jest dochód z nieruchomości, firmy, dochód artystów i sportowców, wynagrodzenie za pracę;
dochód, który może być przedmiotem ograniczonego opodatkowania w państwie, w którym znajduje się źródło dochodu; wylicza się tu dywidendy (do 15%) i odsetki (do 10%);
dochód, który nie może być opodatkowany w państwie-źródle dochodu; przykładem są emerytury z sektora prywatnego, zyski ze sprzedaży akcji lub papierów wartościowych, płatności otrzymywane przez studentów, majątek w postaci akcji i udziałów, różne przychody przedsiębiorstw, których omawiać tu nie będziemy, itp.

UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Jeżeli masz miejsce zamieszkania w Polsce lub USA i otrzymujesz dochód ze źródła w drugim państwie, gdzie podlegają one opodatkowaniu tylko w państwie twego zamieszkania, to problem podwójnego opodatkowania nie powstaje, ponieważ kraj źródła dochodu musi wstrzymać się od opodatkowania tego dochodu.
Jeżeli natomiast twój dochód może być, zgodnie z konwencją, opodatkowany z ograniczeniem lub bez ograniczeń w państwie źródła dochodu, wówczas kraj twego zamieszkania ma obowiązek wyeliminować podwójne opodatkowanie. Można tego dokonać, wybierając jeden z następujących sposobów:
metoda wyłączenia: dochód podlegający opodatkowaniu w państwie źródła dochodu jest zwolniony z opodatkowania w państwie twego zamieszkania, lecz ten zwolniony z opodatkowania dochód może być wzięty pod uwagę przy określeniu stawki podatku w odniesieniu do pozostałego dochodu;
metoda odliczenia: dochód podlegający opodatkowaniu w państwie źródła dochodu podlega opodatkowaniu w państwie miejsca zamieszkania, lecz podatek pobrany w państwie źródła dochodu jest odliczany od podatku od tegoż dochodu pobieranego przez państwo miejsca zamieszkania.
Z pozoru reguły gry wydają się oczywiste i proste, a skrócona wersja konwencji nieskomplikowana. Niestety, zaczną się trudności, gdy spojrzymy na szczegóły.

CO Z OPODATKOWANIEM EMERYTUR?
W artykule 18, Emerytury i Renty, modelowej konwencji OECD (www. profinfo. pl/img/401/pdf40158895_3. pdf) czytamy: (…) Emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania.
Zanim obwieszczę szeroko, że dla Polonusów, którzy wrócą do Polski, amerykańskie emerytury i renty będą tylko tam opodatkowane, muszę Państwu wyjaśnić, że tak nie będzie ani dla wszystkich osób, ani dla wszystkich emerytur.
Gdy popatrzymy na pełną wersję modelową, zobaczymy, że dzieli ona emerytury na dwie kategorie: (1) te pochodzące z systemu ubezpieczeń społecznych (takie jak Social Security czy ZUS) i (2) inne – z prywatnych źródeł, takie jak emerytury zakładowe czy indywidualne. Według konwencji modelowej płatności z systemu ubezpieczeń społecznych podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, z którego pochodzą, zgodnie z lokalnym prawem podatkowym.
Przykładem może być najświeższa umowa oparta na modelu EOCD, jaką Polska zawarła z Królestwem Arabii Saudyjskiej w lutym 2011 roku, a która weszła w życie 1 czerwca 2012 roku. Umowa ta oraz wszystkie inne polskie międzynarodowe umowy podatkowe są umieszczone w witrynie Ministerstwa Finansów: www.archbip.mf.gov.pl/bip/8434.html. Artykuł 18, Emerytury i Renty, umowy polsko-saudyjskiej brzmi:
(…) Emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie ze względu na uprzednie zatrudnienie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.
(…) Wypłacone emerytury i renty oraz inne płatności otrzymane w ramach publicznego systemu, będącego częścią systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa, jego jednostek terytorialnych lub organów władz lokalnych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.
Skoro minister Grabowski twierdzi, że umowa Polski z USA jest oparta na modelowej, to najprawdopodobniej w kwestii emerytur będzie ona podobna do umowy polsko-saudyjskiej.
Wniosek: Wynika z tego, że po wejściu w życie nowej umowy podatkowej świadczenia Social Security mogą być opodatkowane tylko w Stanach, nawet jeżeli odbiorca przeniesie się do Polski. Świadczenia ZUS natomiast mają być opodatkowane tylko w Polsce, a zwolnione od podatków w Stanach.

[/b]JAKIE MAMY PYTANIA[/b]
Skoro odpowiedź Ministerstwa Finansów nie wyjaśnia wszystkich bolączek Polonii, mamy do ministerstwa następujące pytania:
Czy nowa polsko-amerykańska umowa podatkowa wyeliminuje dla Polaków 30-procentowy podatek dla nierezydentów (non-resident tax) od emerytur z sektora prywatnego oraz 25,5-procentowy podatek od świadczeń ubezpieczenia publicznego Social Security, które są bardzo dotkliwe dla reemigrantów wracających do ojczyzny i szczególnie dotykają osoby starsze i najbardziej potrzebujące?
Skoro umowa ma być wzorowana na modelowej konwencji EOCD, to świadczenia Social Security powinny być opodatkowane tylko w państwie-źródle płatności. Czy to oznacza, że świadczenia Social Security zostaną całkowicie zwolnione z polskiego podatku dochodowego dla wszystkich emerytów?
Skoro umowa ma być wzorowana na modelowej konwencji EOCD, to prywatne emerytury, renty i podobne świadczenia z USA powinny być opodatkowane tylko w kraju rezydencji, czyli dla reemigranta – w Polsce. Czy to znaczy, że zostaną zwolnione całkowicie z amerykańskich podatków, niezależnie od posiadania amerykańskiego obywatelstwa (tzn. również dla nierezydentów, obecnie obarczonych 30-procentowym non-resident tax)?
Czy nowa konwencja pozwoli na korzystniejsze unikanie podwójnego opodatkowania – metodą wyłączenia z progresją – zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej?
Umowa podatkowa ze Stanami Zjednoczonymi powinna chronić polskich obywateli przed dewastującymi amerykańskimi i polskimi podatkami, bo w interesie polskiego państwa powinno być przyciąganie Polaków z zagranicy, gdyż wracając do kraju przywozimy swoje oszczędności i ożywiamy gospodarkę.

GDZIE PYTAĆ
Proponuję, żeby każdy zainteresowany czytelnik napisał list czy e-mail do następujących instytucji:
Ministerstwo Finansów; minister finansów Jan Vincent Rostowski, ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa; Poland, tel. centrala 48 (22) 694 55 55, kancelaria@mofnet.gov.pl. Stanowisko ds. skarg i wniosków: tel. +48 (22) 694 44 81, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa; Poland, tel. do sekretariatu 4822 694 60 00, email sprm@kprm.gov.pl.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, ul. Wiejska 4/6/8; 00-902 Warszawa; Poland, Tel. (22) 694-19-56, 694-23-05, w sieci idź do www.sejm.gov.pl, po czym do "Prace Sejmu", "Komisje sejmowe" i "Komisje stałe". Listy mailem słać można z zakładki "Listy do Komisji". Należy wyraźnie podać nazwę komisji, gdyż listy kierowane są do Kancelarii Sejmu.
Polish American Congress; President Frank Spula, 5711 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL 60646, tel. (773) 763-9944, fax (773) 7637-114; email pacchgo@pac1944.org. KPA powinien bardziej stanowczo bronić interesów Polonii zgodnie ze swoimi statutowymi założeniami, bowiem czeka nas jeszcze poważna batalia o zniesienie Windfall Elimination Provision.

JAK PISAĆ?
Są trzy metody. Można wyciąć zamieszczony obok wzór listu i posłać do pocztą.
Można posłużyć się wzorami listów zamieszczonymi w witrynie http://www.PoradnikSukces.com oraz www.dziennik.com i posłać je pocztą lub mailem. Wzory te można ściągnąć na swój komputer, zredagować wstawiając swoje nazwisko i adres, po czym posłać pocztą albo mailem.
Prościej jest posłużyć się znaną witryną Change.org: www.change.org/petitions/donald-tusk-po … ax-treaty. Gdy zarejestrujesz się przy pomocy Facebooka, będziesz mógł poinformować o petycji wszystkich swoich znajomych. Nazwa petycji: “Donald Tusk: Polonia for Fair Polish-American Treaty”. W http://www.change.org kliknij na Browse, po czym na “Economic Justice”. W okienku “Search Economic Justice” wpisz “Polonia”. W dogodny sposób poślesz przygotowany list do wyżej podanych odbiorców.
Zawarcie nieodpowiedniej umowy podatkowej może skrzywdzić Polonię na wiele pokoleń, tak jak skrzywdziła nas obecna umowa z 1974 roku. Wywrzyjmy nacisk na polski rząd, by opracował umowę odpowiadającą interesom Polaków i nas o tym poinformował. Przestańmy narzekać, zacznijmy działać. Będę Państwa informować o rozwoju wydarzeń.

WZÓR LISTU
Szanowny Panie..........!
Jako Polak zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, jestem głęboko zaniepokojony faktem, że od 2008 roku trwały prace nad nową polsko-amerykańską umową podatkową bez żadnych konsultacji ze środowiskiem. Jestem oburzony, że z powodu starej niekorzystnej umowy z 1974 roku przez prawie 40 lat Polacy wracający do kraju płacili podatkowy haracz, podczas gdy inne kraje wynegocjowały całkowite zniesienie podatków dla swoich obywateli. Te same błędy nie mogą być popełnione w opracowywanej obecnie konwencji podatkowej.
Stara umowa z 1974 roku powoduje, że amerykańskie przychody Polaków powracających do kraju bez amerykańskiego obywatelstwa są obłożone maksymalnym 30-procentowym podatkiem dla nierezydentów (non-resident tax), w odróżnieniu od obywateli wielu innych krajów, które wynegocjowały zerowe stawki, co wyjaśnia Publikacja 901, US Tax Treaties (www. irs. gov/pub/irs-pdf/p901. pdf). Kanada, Niemcy, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia i Wielka Brytania wynegocjowały całkowite zwolnienie świadczeń Social Security od podatków dla swoich emerytów.
Amerykański podatek dla nierezydentów (non-resident tax), klauzula Windfall Elimination Provision plus polski podatek dochodowy w wielu przypadkach redukują amerykańskie emerytalne świadczenia reemigrantów wracających do kraju o trzy czwarte ich pierwotnej kwoty, co czyni powrót do ojczyzny nieopłacalnym albo równoznacznym z ubóstwem. Nowa umowa podatkowa daje Polsce unikalną okazję do zniwelowania niektórych niesprawiedliwości. Dlatego w imieniu swoim i wielu Polaków w Ameryce mam następujące pytania:
Czy nowa polsko-amerykańska umowa podatkowa wyeliminuje dla Polaków 30-procentowy podatek dla nierezydentów (non-resident tax) od emerytur z sektora prywatnego oraz 25,5-procentowy podatek od świadczeń ubezpieczenia publicznego Social Security, które są bardzo dotkliwe dla reemigrantów wracających do ojczyzny i szczególnie dotykają osoby starsze i najbardziej potrzebujące?
Skoro umowa ma być wzorowana na modelowej konwencji EOCD, to świadczenia Social Security powinny być opodatkowane tylko w państwie-źródle płatności. Czy to oznacza, że świadczenia Social Security zostaną całkowicie zwolnione z polskiego podatku dochodowego dla wszystkich emerytów?
Skoro umowa ma być wzorowana na modelowej konwencji EOCD, to prywatne emerytury, renty i podobne świadczenia z USA powinny być opodatkowane tylko w kraju rezydencji, czyli dla reemigranta – w Polsce. Czy to znaczy, że zostaną zwolnione całkowicie z amerykańskich podatków, niezależnie od posiadania amerykańskiego obywatelstwa (tzn. również dla nierezydentów, obecnie obarczonych 30-procentowym non-resident tax)?
Czy nowa konwencja pozwoli na korzystniejsze unikanie podwójnego opodatkowania – metodą wyłączenia z progresją – zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej.
Umowa podatkowa ze Stanami Zjednoczonymi powinna chronić polskich obywateli przed dewastującymi amerykańskimi i polskimi podatkami, bo w interesie polskiego państwa powinno być przyciąganie Polaków z zagranicy, gdyż przywozimy swoje oszczędności i ożywiamy gospodarkę.
Wdzięczny będę za odpowiedź na moje pytania.
Z wyrazami szacunku
Imię, nazwisko......................................
Adres........


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

#2 01.20.2013 22:46:43

Zoomboy
Legendarny Mistrz Forum
Od: USA
Zarejestrowany: 07.09.2007
Posty: 13193

Re: Jaka będzie nowa umowa podatkowa?

Szanowni Państwo

Czas na działanie

Zespół Emerytalny Kongresu Polonii Amerykańskiej wydział Long Island, NY

wstawił petycję Polonia for Fair Polish-American Treaty na popularnej witrynie Change.org.


Teraz możemy działać z takim rozmachem, na jaki nas stać.

Przyciskając link poniżej uzyskasz akces do petycji.

www.change.org/petitions/donald-tusk-po … tax-treaty

By podpisać petycję potrzeba się zalogować- zalogowanie jest rownoznaczne z podpisaniem petycji.

Gdy „podpiszecie się” tam elektronicznie, emaile pójdą do trzech adresatów:

Premiera, Ministra Finansów i do Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Nazwiska i licznik widoczne są na sieci, więc nasz sukces albo porażka będą publiczne.

Proszę po poparcie tej petycji i działalności własnego Odziału KPA oraz o rozpropagowanie jej wśród znajomych!

Więcej informacji na temat problemów emerytalnych polonii zamieszkałej w USA znajdziecie w poniższym linku:

http://www.dziennik.com/publicystyka/ar … -podatkowa

http://www.dziennik.com/publicystyka/ar … -podatkowa

Informacje na temad działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej wydział Long Island, NY znajdziecie w następnym linku poniżej:

http://www.dziennik.com/publicystyka/ar … ia-rodakow

Jeszcze raz proszę o poparcie sprawy dotyczącej tysięcy a może i milionów Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

Prześlij to dalej.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Nietupski-Prezes

Kongresu Polonii Amerykańskiej wydzial Long Island, NY


That’s all, folks
Przekażmy sobie znak pokoju.
Hasta la vista, Vaya con Dios
Я возвращусь, Ich werde zurück sein, Je reviendrai, Estarei de volta, Θα είμαι πίσω, I červnu se zpět, Leszek vissza, وحقوق عودة

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
wygląd forum i administracja techniczna Bartłomiej Kozielski
kontakt z właścicielem i administratorem strony forumdetroit@gmail.com